U-Review

“เชี่ยวชาญภาษาจีน ทำธุรกิจได้เปรียบกว่า” รีวิวสาขาวิชาธุรกิจจีน : U-Reviewในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศจีนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทำให้ “ภาษาจีน” กลายเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญในระดับสากลไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจที่ประเทศจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก ดังนั้นเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันยุคปัจจุบันที่นานาประเทศต่างช่วงชิงความได้เปรียบในการติดต่อทำธุรกิจและสร้างสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือผู้ประกอบการชาวจีน สถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งหลักสูตรการเพื่อผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีความพร้อม ทั้งความสามารถด้านการสื่อสารภาษาจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ


 
UploadImage

“ รู้ทั้งภาษาจีนและการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน...โอกาสการทำงานเปิดกว้างและได้เปรียบอย่างไม่ต้องกังวล ”
อ. สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 


 “สาขาวิชาธุรกิจจีน” ภายใต้การบริหารของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นอีกหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาทุกแผนการเรียนได้เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการทำงานที่จะมาถึงเมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดย “สาขาวิชาธุรกิจจีน” มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4 ปี โดยในชั้นปี 1 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางธุรกิจร่วมกับนักศึกษาสาขาอื่นๆ ในคณะบริหารธุรกิจ เช่น วิชาการจัดการ การตลาด ภาษาอังกฤษ จากนั้นในชั้นปีที่ 2 เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆ จะได้ไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยตรง ซึ่งทางสาขาฯ มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ให้นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปเรียนเก็บหน่วยกิตและเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 เทอม หรือตลอดช่วงปี 2 ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน และเมื่อกลับมาจากประเทศจีน ขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเรียนเจาะลึกทางด้านการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนทั้งหมด เช่น การตลาด การพัฒนาตลาดจีน การค้าและการลงทุนในประเทศจีน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ


 
UploadImage
  
“ นักศึกษาปี 2 ทุกคนจะได้ไปเรียนและเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาที่ประเทศจีน เป็นเวลา 2 เทอม หรือ 6 เดือน ”
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนในปีสุดท้าย ปีที่ 4 จะเป็นในส่วนของการฝึกงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละบริษัทซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับประเทศจีน ซึ่งในส่วนงานที่นักศึกษาสามารถฝึกได้ มีทั้ง การธนาคาร การพัฒนาตลาด การค้าการลงทุน และการนำเข้า-ส่งออก เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนและสามารถนำความได้เปรียบทางด้านธุรกิจไปปรับใช้ในการทำงานได้กว้างและหลากหลาย ทั้งทางด้านธุรกิจโดยตรง เช่น นักธุรกิจ นักลงทุน บุคลากรฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายประสานงานต่างประเทศทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ อาชีพที่ใช้เกี่ยวกับการใช้ทักษะทางภาษาจีน เช่น ล่าม นักแปล เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน มัคคุเทศก์ เลขานุการ ธุรกิจ ครู อาจารย์ เป็นต้น

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ...

M.Eng. (Engineering Technology) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ...

M.Com.Arts. (Marketing Communication) นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด ...