U-Review

“เชี่ยวชาญภาษาจีน ทำธุรกิจได้เปรียบกว่า” รีวิวสาขาวิชาธุรกิจจีน : U-Reviewในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศจีนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทำให้ “ภาษาจีน” กลายเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญในระดับสากลไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจที่ประเทศจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก ดังนั้นเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันยุคปัจจุบันที่นานาประเทศต่างช่วงชิงความได้เปรียบในการติดต่อทำธุรกิจและสร้างสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือผู้ประกอบการชาวจีน สถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งหลักสูตรการเพื่อผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนให้มีความพร้อม ทั้งความสามารถด้านการสื่อสารภาษาจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ


 
UploadImage

“ รู้ทั้งภาษาจีนและการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน...โอกาสการทำงานเปิดกว้างและได้เปรียบอย่างไม่ต้องกังวล ”
อ. สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 


 “สาขาวิชาธุรกิจจีน” ภายใต้การบริหารของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นอีกหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาทุกแผนการเรียนได้เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการทำงานที่จะมาถึงเมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดย “สาขาวิชาธุรกิจจีน” มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4 ปี โดยในชั้นปี 1 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางธุรกิจร่วมกับนักศึกษาสาขาอื่นๆ ในคณะบริหารธุรกิจ เช่น วิชาการจัดการ การตลาด ภาษาอังกฤษ จากนั้นในชั้นปีที่ 2 เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆ จะได้ไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยตรง ซึ่งทางสาขาฯ มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ให้นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปเรียนเก็บหน่วยกิตและเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 เทอม หรือตลอดช่วงปี 2 ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน และเมื่อกลับมาจากประเทศจีน ขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเรียนเจาะลึกทางด้านการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนทั้งหมด เช่น การตลาด การพัฒนาตลาดจีน การค้าและการลงทุนในประเทศจีน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ


 
UploadImage
  
“ นักศึกษาปี 2 ทุกคนจะได้ไปเรียนและเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาที่ประเทศจีน เป็นเวลา 2 เทอม หรือ 6 เดือน ”
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนในปีสุดท้าย ปีที่ 4 จะเป็นในส่วนของการฝึกงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละบริษัทซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับประเทศจีน ซึ่งในส่วนงานที่นักศึกษาสามารถฝึกได้ มีทั้ง การธนาคาร การพัฒนาตลาด การค้าการลงทุน และการนำเข้า-ส่งออก เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนและสามารถนำความได้เปรียบทางด้านธุรกิจไปปรับใช้ในการทำงานได้กว้างและหลากหลาย ทั้งทางด้านธุรกิจโดยตรง เช่น นักธุรกิจ นักลงทุน บุคลากรฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายประสานงานต่างประเทศทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ อาชีพที่ใช้เกี่ยวกับการใช้ทักษะทางภาษาจีน เช่น ล่าม นักแปล เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน มัคคุเทศก์ เลขานุการ ธุรกิจ ครู อาจารย์ เป็นต้น

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การทำงานกราฟิกในยุคดิจิทัลจะต้องมีความเหนือชั้นอีกขั้น ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโลกของธุรกิจ นอกจากจะมีการแข่งขันทางด้านการตลาดแล้ว ...

เภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมจากน้องๆ ...