U-Review

“เชฟอาหารแปรรูป นักปรุงรสสุขภาพ” รีวิวสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review


พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตุหนึ่งก็มาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ โดยส่วนมากพฤติกรรมดังกล่าวก็มักจะส่งผลเสียมากกว่าดี ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้ป่วยจากองค์การอนามัยโลก เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นผลโดยตรงจากพฤติกรรมการบริโภคและอาหาร และในอนาคตอันใกล้นี้ นานาประเทศทั่วโลกก็กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว แน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางด้านอาหารที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สุด จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับความต้องการและสภาพสังคมดังกล่าว


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต และสำหรับน้องๆ คนไหนที่รู้ตัวว่ารักวิทยาศาสตร์ ชื่นชอบและสนใจเรียนเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะช่วยให้น้องๆ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ สามารถทำงานและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการอาหารให้เกิดประโยชน์และตอบรับความต้องการของสังคมในอนาคตได้

 
UploadImage

“ สาขาตอบโจทย์น้องๆ ที่เรียนสายวิทย์-คณิตฯ รักวิทยาศาสตร์ ชอบคิดค้นสร้างสรรค์
ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ”

ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนจะมีการจัดกิจกรรมในช่วง Summer ก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 โดยการทำกิจกรรมเข้าห้องปฏิบัติการ หรือทำแลปเพื่อช่วยปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการเรียนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการเรียนที่น้องๆ จะได้เจอตลอด 4 ปี จะแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ การแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร จุลอาหาร และประกันคุณภาพหรือมาตรฐานคุณภาพอาหาร ซึ่งจุดเด่นและแตกต่างของ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือ ในการเรียนแต่ละชั้นปี จะมีการแทรกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องเฉพาะ เพื่อเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต


อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และของประเทศไทยก็เช่นกัน อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่างมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นน้องๆ ที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป็นที่ต้องการของตลาดงานมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยอาชีพที่บัณฑิตสาขานี้สามารถทำได้ มีทั้ง ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็น นักวิจัย นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอาหารและยา โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ และเอกชน รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางด้านอาหารมาพัฒนาเป็นธุรกิจหรือสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้น้องๆ กลายเป็น เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน ได้ไม่ยาก


UploadImage
 
“ ชอบดูวีดีโอผลิตอาหารและขนม ทำให้อยากรู้กระบวนการขั้นตอนโดยละเอียด
และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ ”

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับปริญญา ...

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2548 ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมหลายสาขา ...