U-Review

การจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับปริญญา ...