U-Review

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาจิตวิทยาอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญของผู้คนทั่วโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง ...

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับปริญญา ...