U-Review

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์บนเรือสำราญจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หากใครที่กำลังมองสนใจและมองหาโอกาสในการเรียนรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ...

มนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถ้าจะพูดถึงบ้านเราแล้ว เราแทบจะพบเจอธุรกิจ MICE หรือธุรกิจ ...