U-Review

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ...

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ธุรกิจจีน (Chinese Business) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างดีด้านการศึกษาเกี่ยวกับจีน ...