U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ...

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ ...

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตลาดธุรกิจที่สำคัญอย่างประเทศจีนมีแนวโน้วการขยายตัวที่สูงขึ้นและต่อเนื่อง ...