U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบ...

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ...

ธุรกิจจีน (Chinese Business) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างดีด้านการศึกษาเกี่ยวกับจีน ...