U-Review

มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาจิตวิทยาอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ...

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบ...