U-Review

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหารที่มีมุ...

สาขาการตลาด (Marketing Management ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด ...

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรมีจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช ...