U-Review

บทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ


บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีความต้องการบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทั้งด้านการวิจัย การให้บริการ  ด้านการเรียนการสอน  ด้านคลินิก และด้านธุรกิจ เป็นต้น  เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครอบคลุมเกือบทุกด้านของพื้นฐานวิชาทางการแพทย์ ได้แก่  เคมี  ชีวเคมี  ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา  กายวิภาคศาสตร์  ประสาทวิทยาศาสตร์  สรีรวิทยา  ชีววิทยา  อณูชีววิทยา ปรสิตวิทยา อิมมิวโนวิทยา  พิษวิทยา  เภสัชวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ก.พ.อ. กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548) ที่เน้นการนำผลของศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ มาใช้ในการวินิจฉัย  ค้นหาสาเหตุ  วิเคราะห์ความรุนแรง  ติดตามผลการรักษา การป้องกันและเฝ้าระวังโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การพิสูจน์หลักฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่ง  ตลอดจนกำหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช้เครื่องมือ  น้ำยา  การผลิตน้ำยาและชีววัตถุ  เป็นต้น  จากลักษณะงานดังกล่าวจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์เป็นอย่างสูง


จุดเด่น
เน้นสร้างความรู้ที่ครอบคลุมพื้นฐานวิชาทางการแพทย์และแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MEDICAL SCIENCE)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่เรากันเรียกติดปากกันว่า ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ...

การจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ...