U-Review

บทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ


บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีความต้องการบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทั้งด้านการวิจัย การให้บริการ  ด้านการเรียนการสอน  ด้านคลินิก และด้านธุรกิจ เป็นต้น  เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครอบคลุมเกือบทุกด้านของพื้นฐานวิชาทางการแพทย์ ได้แก่  เคมี  ชีวเคมี  ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา  กายวิภาคศาสตร์  ประสาทวิทยาศาสตร์  สรีรวิทยา  ชีววิทยา  อณูชีววิทยา ปรสิตวิทยา อิมมิวโนวิทยา  พิษวิทยา  เภสัชวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ก.พ.อ. กำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548) ที่เน้นการนำผลของศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ มาใช้ในการวินิจฉัย  ค้นหาสาเหตุ  วิเคราะห์ความรุนแรง  ติดตามผลการรักษา การป้องกันและเฝ้าระวังโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การพิสูจน์หลักฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่ง  ตลอดจนกำหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช้เครื่องมือ  น้ำยา  การผลิตน้ำยาและชีววัตถุ  เป็นต้น  จากลักษณะงานดังกล่าวจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์เป็นอย่างสูง


จุดเด่น
เน้นสร้างความรู้ที่ครอบคลุมพื้นฐานวิชาทางการแพทย์และแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MEDICAL SCIENCE)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ ...

Ph.D. (Human Resource and Organization Development) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ...

Ph.D. (Communication Arts) นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่มีชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อ ...