U-Review

เปิดประตูแห่งโอกาส ก้าวทันเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการอุตสาหกรรม


        จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสังคมอุตสาหกรรม และจะขยายตัวไปสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขาดแคลนกำลังคนระดับสูงด้านบริหารอุตสาหกรรม ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีสถานที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของคณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่บุคลากรที่เป็นผู้รู้จริงและทำได้ โดยจะมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติที่เรียกว่า “สหกิจศึกษา (Cooperative Education)” โดยการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
 

จุดเด่น 

ก้าวทันเศรษฐกิจ สร้างศักยภาพของนักศึกษา เปิดประตูแห่งโอกาสสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ
 

วิชาที่เรียน

- การภาษีอากร

- กฏหมายธุรกิจ

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- เทคนิคการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 

- โครงสร้างอุตสาหกรรม

- การศึกษาการทำงาน 

- กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

จากที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ...

อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาตะวันตกมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2459 พร้อมๆกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ...