U-Review

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม


หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก (Child and Family Social Work)
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (Medical Social Work)
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย (Social Work for Disasters)
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม (Social Work for Judicial Process)

เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงปฏิบัติ วิชาการ และความสามารถมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคน สังคมและระบบสวัสดิการ


จุดเด่น
นักสังคมสงเคราะห์เป็นอาชีพซึ่งขาดแคลนอย่างยิ่งในตลาดภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน เพราะมีสถาบันเปิดสอนในประเทศเพียง 2 แห่ง

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายวิชาในหลักสูตรภาษาศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตวิเคราะห์ภาษาได้อย่างหลากหลาย ...

M.A. (Translation and Interpretation) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. ...

M.P.A. (Public Policy) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในสภาวะโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ที่รัฐไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือดำเนินนโยบายสาธารณะได้อย่างเสรี ...