U-Review

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรมีจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช ...