U-Review

M.Com.Arts (Communications) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ...

สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FILM AND DIGITAL MEDIA) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นการบูรณาการในแต่ละวิชา โดย ...