U-Review

“นักวิทยาศาสตร์การอาหาร คือนักสร้างสรรค์ด้านอาหารตัวจริง” รีวิวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดผลิตภัญฑ์ต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้

 

หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีแรกเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แน่น เมื่อขึ้นปี 2 ถึง 3 น้องๆ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติการ(LAB) ทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น เช่น ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป หลักวิศวกรรมอาหาร และยังมีวิชาเชิงปฏิบัติอย่าง วิชาการจัดบริการอาหารและงานครัว การเตรียมและการประกอบอาหาร

 

ในชั้นปีที่ 4 น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารตะวันตก อาหารและขนมไทย จากนั้นน้องๆจะได้เลือกว่า อยากเรียนจบด้วยวิธีไหน หากชอบสายวิชาการสามารถเลือกทำโปรเจคจบผ่านโปรแกรมวิชาการ แต่หากอยากได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมก็สามารถเลือกไปสหกิจศึกษา หรือจะเลือกไปฝึกงานต่างประเทศก็ได้เช่นกัน
 
โอกาสการทำงานของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หากแบ่งตามสายงาน ดังนี้
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ เป็นต้น

 

ภาควิชาการ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือธุรกิจการบริการอาหารและการจัดการ
 
การรับสมัครเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดรับในระบบ TCAS ทุกรอบ และในรอบ Portfolio สิ่งที่จะเน้นที่สุดเลยก็คือ เรื่องวิทยาศาสตร์ เพราะหลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จึงอยากเน้นให้น้องๆสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ และตั้งใจเรียนให้ได้เกรดวิชาวิทยาศาสตร์สวยๆ เมื่อทำ Portfolio แล้วจะได้เป็นที่น่าจับตาของอาจารย์ทั้งหลาย 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...