U-Review

“นักวิทยาศาสตร์การอาหาร คือนักสร้างสรรค์ด้านอาหารตัวจริง” รีวิวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดผลิตภัญฑ์ต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้

 

หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีแรกเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แน่น เมื่อขึ้นปี 2 ถึง 3 น้องๆ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติการ(LAB) ทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น เช่น ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป หลักวิศวกรรมอาหาร และยังมีวิชาเชิงปฏิบัติอย่าง วิชาการจัดบริการอาหารและงานครัว การเตรียมและการประกอบอาหาร

 

ในชั้นปีที่ 4 น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารตะวันตก อาหารและขนมไทย จากนั้นน้องๆจะได้เลือกว่า อยากเรียนจบด้วยวิธีไหน หากชอบสายวิชาการสามารถเลือกทำโปรเจคจบผ่านโปรแกรมวิชาการ แต่หากอยากได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมก็สามารถเลือกไปสหกิจศึกษา หรือจะเลือกไปฝึกงานต่างประเทศก็ได้เช่นกัน
 
โอกาสการทำงานของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หากแบ่งตามสายงาน ดังนี้
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ เป็นต้น

 

ภาควิชาการ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือธุรกิจการบริการอาหารและการจัดการ
 
การรับสมัครเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดรับในระบบ TCAS ทุกรอบ และในรอบ Portfolio สิ่งที่จะเน้นที่สุดเลยก็คือ เรื่องวิทยาศาสตร์ เพราะหลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จึงอยากเน้นให้น้องๆสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ และตั้งใจเรียนให้ได้เกรดวิชาวิทยาศาสตร์สวยๆ เมื่อทำ Portfolio แล้วจะได้เป็นที่น่าจับตาของอาจารย์ทั้งหลาย 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL DEGREE) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ...

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ ...

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทอิมแพค ...