U-Review

“นักสื่อสารการเกษตร อาชีพที่เกษตรกรอยากบอกรัก” รีวิวสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร : U-Review

สาขาวิขานิเทศศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้ของนิเทศศาสตร์ และการเกษตรเข้าด้วยกัน โดยหยิบยกเรื่องการสื่อสารมาใช้ในวงการการเกษตร จึงได้เรียนทั้งวิทยาศาสตร์การเกษตร การทำสื่อต่างๆ และการทำ VDO Content ทั้งระบบงาน เรียกได้ว่า แน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเลยทีเดียว

 

หลักสูตรของวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรเรียน 4 ปี เริ่มต้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 น้องๆ จะได้รับการปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พืชและสัตว์ และพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์อย่าง ทฤษฎีการวิเคราะห์สื่อ การผลิตสื่อ เมื่อขึ้นปี 3 น้องๆ เลือกเรียนวิชาโทที่ชื่นชอบ เพื่อเข้าสู่การเรียนแบบเข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง แบ่งเป็น 4 สายด้วยกัน คือ 1.การวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนต์  2.โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.กราฟิก สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย และ 4.สื่อสารชุมชน
 
ในชั้นปีที่ 4 เรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน้องๆ จะได้เลือกไปสหกิจศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทำโปรเจคเพื่อจบการศึกษา

 

โอกาสการทำงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สามารถทำงานเกี่ยวกับสื่อด้านการเกษตรในหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากสายนิเทศเป็นที่ต้องการของทุกหน่วยงานเพื่อทำการผลิตสื่อ การสื่อสารระหว่างองค์กร หรือกับภาคประชาชนเช่นเกษตรกร นอกจากนี้อาจประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์โดยตรง หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตสื่อเพื่อการเกษตร

 

การรับสมัครของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ โดยเปิดรับน้องๆ ที่จบสายวิทย์ และในสายศิลป์ก็รับเช่นกัน มีข้อแม้ว่าต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ในรอบ Portfolio สิ่งที่อาจารย์อยากเห็นคือ Content ที่น้องๆ จัดทำขึ้นมามีมิติทางการเกษตรเพียงไร และจะน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆ รู้ตัวแล้วว่าอยากเรียนวิชาโทอะไร และทำ Portfolio ไปในแนวนั้นได้ ซึ่งแสดงถึงความสนใจ และความสามารถได้อย่างชัดเจน 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การที่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข็มแข็ง ...

นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศิลปะการแสดง ไม่ได้หมายความถึงการแสดงละครหรือการแสดงภาพยนตร์เท่านั้น ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แนวคิดของสาขานี้เกิดขึ้นจากการดูประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่าง ...