U-Review

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA Tourism Management บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมนานาชาติ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการระดับโลก ...

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน(Airline Business Management Department) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ...