U-Review

ตัวกลางแห่งการสื่อสารของคนทั่วโลก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจัดการศึกษาให้น้องๆที่สนใจเข้ามาเรียน เพื่อสร้างความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การเรียนการสอนจะต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปที่นอกจากจะเรียนหลักการทางภาษาศาสตร์แล้วน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะด้วย น้องๆ ฉะนั้นนอกจากน้องๆ จะได้ความรู้ด้านภาษาแล้ว ยังจะได้ความรู้ด้านธุรกิจติดตัวไปด้วย เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม, ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่องานเลขานุการ และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน เป็นต้น


จุดเด่น
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึก ทักษะในห้อง Lab ภาษา ที่ทันสมัยด้วยระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่ ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจข้าม วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุค AEC ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- พนักงานแปล
- ล่าม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานประจำสายการบิน
- พนักงานโรงแรม ครู อาจารย์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา ฯลฯ


สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
"ภาษาและการสื่อสาร คือรากฐานของความสำเร็จ" รีวิวสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ : U-REVIEW

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...