U-Review

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หากใครที่กำลังมองสนใจและมองหาโอกาสในการเรียนรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ...

บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นท์ในประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาที่ว่าด้วยการสรรหา ...