U-Review

เพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนควบคู่กันไป เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษาวิทยาการและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ

คณะศิลปศาสตร์
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นักศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเจ้าของภาษา เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาค การศึกษา

จุดเด่น
          สามารถทำงานในองค์กรภาครัฐ , เอกชน และบริษัทข้ามชาติ


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสหเวชศาสตร์ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 8 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนในหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิตเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ...