U-Review

เพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนควบคู่กันไป เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษาวิทยาการและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ

คณะศิลปศาสตร์
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นักศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเจ้าของภาษา เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาค การศึกษา

จุดเด่น
          สามารถทำงานในองค์กรภาครัฐ , เอกชน และบริษัทข้ามชาติ


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อ AEC เริ่มเข้ามามีความสำคัญกับเรา การค้าขาย การพาณิชย์ต่างๆ ...

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์และสัง...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาที่ว่าด้วยการสรรหา ...