U-Review

เกณฑ์การรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอม ได้แก่ เทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม
 

รอบการรับสมัคร


 

ผู้สมัครแบบทั่วไป

 
 
ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทาง website (http://sky-p.mahidol.ac.th)
2. สแกนเอกสารการสมัครส่งใน  Google form
3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบสถานะการสมัครของตนทาง Website (http://sky-p.mahidol.ac.th) เมื่อส่งเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครแบบ Fast Track


ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทาง website (http://sky-p.mahidol.ac.th)
2. สแกนเอกสารการสมัครส่งใน Google form
3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบสถานะการสมัครของตนทาง Website (http://sky-p.mahidol.ac.th) เมื่อส่งเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
 
 

เตรียมตัวให้พร้อม! อีกไม่กี่วัน

MUIC Special Admission Round

มหิดลอินเตอร์ – MUIC เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตรนานาชาติ 16 สาขาวิชา (เริ่มเรียน กันยายน 2563)
พิเศษรอบนี้ รับคะแนน O-Net หรือ PAT1 แทนคะแนนคณิตศาสตร์ได้
เริ่มเปิดรับสมัครและยื่นเอกสารทาง Online ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นี้ มีเกณฑ์การยื่นเอกสารและคะแนนอะไรบ้าง คลิกเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/MUIC_ADMISSION
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : https://bit.ly/UndergraduatePrograms
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในปัจจุบันสถานการณ์การค้าอาหารโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นเพียงการค้าสินค้าเกษตร ...

สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คงรู้จักวิชา เศรษฐศาสตร์ กันมาบ้างว่า เป็นวิชาที่สอนเรื่องการแสวงหาแนวทาง ...