U-Review

“Passion ในภาษาญี่ปุ่น สามารถสร้างอาชีพที่หลากหลายพร้อมรายได้ที่ไม่ธรรมดา” รีวิวสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น : U-Review

ภาษาญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีน้องๆ ให้ความสนใจอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยเอง และประเทศญี่ปุ่นด้วย หากรักในภาษาญี่ปุ่น เลือกทางเดินนี้แล้ว อยากให้น้องๆ รู้ไว้ว่า มาถูกทางแล้ว เพราะนอกจากจะได้คลุกคลีกับสิ่งที่รักแล้ว จากผลสำรวจผลตอบแทนของนักภาษาญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆ ของสถาบันเลยทีเดียว

 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มุ่งเน้นสร้างหลักสูตรเพื่อให้น้องๆ ที่จบไปมีทักษะภาษาญี่ปุ่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

 

ในหลักสูตรชั้นปีแรก น้องๆ จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ชั้นปีที่ 2 จะลงลึกมากขึ้น อย่าง วิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น เมื่อขึ้นปี 3 จะได้เรียนแบบเจาะลึกในภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เทคนิคการอภิปรายเป็นภาษาญี่ปุ่น เมื่อมีทักษะความรู้ที่พร้อมจะปล่อยของกันแล้ว ในชั้นปีที่ 4 น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าเรียนจบด้วยอะไร อย่างทำโปรเจคภาษาญี่ปุ่นเพื่อจบ หรือสหกิจศึกษา หรือไปศึกษาอบรมในต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นด้านต่างๆ ให้น้องๆ เลือกเรียน อย่างเช่น การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานแปล ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นล่าม เป็นต้น จากที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้สร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว เพราะทางสาขาได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นว่าเขาต้องการอะไร แล้วจึงสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้น้องๆ มีทักษะความสามารถอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยเอง และในประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

ด้านโอกาสการทำงานทางภาษาญี่ปุ่นมีมากมาย เป็นได้ทั้ง นักแปล ล่าม มัคคุเทศน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเลขาในองค์กรญี่ปุ่น งานโรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย โดยเฉพาะงานด้านบริการในโรงแรม หรือองค์กรที่มีคนไทยเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะในปัจจุบันมีคนไทยไปเที่ยว ใช้บริการ และไปซื้อของที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่มากขึ้นทุกปี
 
สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้ามาเรียน ทางสาขาก็ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคน เงื่อนไขการรับสมัครมี 3 รอบด้วยกัน คือ รอบ Portfolio รอบโควตา และ Admission ในส่วนของ Portfolio ทางสาขาได้เน้นที่ความสามารถทางภาษา ความกล้าแสดงออก และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อรู้แบบนี้แล้วรีบฝึกฝนทักษะภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะภาษา เสริมประสบการณ์ และก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาวงการภาษาญี่ปุ่นให้เติบโตขึ้นไป

 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรมีจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช ...

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ...

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ ...