U-Review

“วิศวกรโยธา วิศวกรผู้เชียวชาญการก่อสร้า” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : U-Review

วิศวกรรมโยธา ในภาพของน้องๆ หลายคนอาจคิดถึงเพียงการสร้างถนน หรือ ตึกอาคารต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า วิศวกรรมโยธามีอะไรมากกว่านั้นมาก เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างสะพาน การสร้างตึกดีไซน์แปลกๆ หากจะบอกว่าสิ่งก่อสร้างแทบทุกอย่างบนโลกใบนี้จำเป็นต้องพึ่งวิศวกรโยธาก็ไม่ผิดนัก


 

วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มีหบักสูตรการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง น้องๆจะได้ทดลองใข้เครื่องมือมากมายที่ทางสาขาจัดเตรียมมาให้ทำแลปต่างๆ เช่น การจำลองการไหลของน้ำ แลปทางชลศาสตร์ เครื่องทดสอบแรงดัน เป็นต้น

 

แลปที่เตรียมมานี้ล้วนช่วยเสริมประสบการณ์ให้น้องๆ มีความสามารถทางวิศวกรรมโยธาที่หลากหลาย เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและสามรถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตการทำงานด้วย หลักสูตรวิศวกรรมโยธามีระยะ 4 ปี ในชั้นปีแรกจะเรียนเรื่องพื้นฐาน เช่น วิชาทั่วไป คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เบื้องต้น ชั้นปีที่ 2-3 จะเริ่มเรียนทฤษฎีการวิเคราะห์ เช่น เทคโนโลยีการก่อสร้าง วิศวกรรมรากฐานและการออกแบบ เป็นต้น โดยในช่วงปิดเทอมระหว่างชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 น้องๆ จะได้ออกค่ายสำรวจกับทางสาขาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จำเป็น และในชั้นปีที่ 4 น้องๆ จะได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในวิชาการออกแบบต่างๆ และสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ

 

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว น้องๆจะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการก่อสร้าง สามารถนำวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้เหมาะสม
 
ด้านสายงานของกลุ่มวิศวกรรมโยธา สามารถทำงานสายตรงได้คือ วิศวกรโยธาต่างๆ เช่นทำถนน สร้างอาคาร สะพาน เขื่อน เป็นต้น หรือเป็นวิศวกรออกแบบ วิศวกรคุมงานก่อสร้าง วิศวกรประเมินราคา ที่ปรึกษาให้ บริษัทผู้รับเหมา หรือสามารถต่อยอดการศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ หรือทำธุรกิจส่วนตัวได้ แม้ว่างานด้านวิศวกรรมโยธาอาจไม่หลากหลาย แต่งานสายนี้เป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะการก่อสร้างใดๆ จำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของวิศวรโยธา

 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (Faculty of Humanities and Applied Art) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ ...

สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนวิศวะแล้วอยากเรียนสถาปัตย์? หรือ เรียนบริหารแล้วอยากเป็นนักบิน? ...

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (BBA Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ ...