U-Review

“Data Sci งานสายวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อทุกองค์กร” รีวิวสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ : U-Review

 
นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Data Sci เป็นสายอาชีพใหม่และเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะองค์ขนาดใหญ่ที่ต้องการผลการวิเคราะห์ลูกค้าที่มีจำนวนมาก เช่น บริษัทด้านเครือข่ายโทรศัพท์ โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย เพราะสิ่งที่เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและองค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสาขาแรกในประเทศไทยที่เปิดการสอนอย่างเป็นทางการ และด้วยการเรียนการสอนด้านข้อมูลนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรจะต้องมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาสอน ทางสาขาจึงได้สร้างพาทเนอร์กับองค์กรชั้นนำต่างๆเพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมาให้น้องๆ ได้ศึกษา

 

ตามหลักสูตรแล้ว ในปีแรกน้องๆ จะได้เรียนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิชาด้านธุรกิจ เมื่อขึ้นปี 2 แล้วจะเริ่มเรียนขั้นสูงขึ้นอย่าง Database Data Science คณิตศาสตร์เชิงลึกจนมีความรู้พื้นฐานที่แน่นพอในชั้นปีที่ 3 จะได้นำพื้นฐานเหล่านี้มาต่อยอดในวิชาที่เป็นแก่นของสาขานี้ เช่น วิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยี การทำเหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารเชิงกลยุทธและสมรรถะของธุรกิจ เป็นต้น เมื่อขึ้นปี 4 น้องๆสามารถเลือกได้ว่าจะทำสหกิจศึกษาหรือทำโปรเจคจบ หากชอบการลงมือปฏิบัติก็เลือกไปทางสหกิจศึกษาได้ แต่หากชอบการวิเคราห์ การวิจัย ก็เลือกทำโครงงานเพื่อจบได้ แต่ในหลักสูตรของน้องๆ ที่เลือกทำโครงงานจะต้องมีการฝึกงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 3 ด้วย เพราะหลักสูตรต้องการให้น้องๆ ได้ลงมือทำจริง ไปสัมผัสหน้างานจริง เพื่อมีประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาความสามารถ และการจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สังเกตได้ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลสารสนเทศ แต่ละวันจะมีข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายมหาศาล และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์ต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ หากจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศเหล่านี้ ย่อมเป็นเหตุที่ดีต่อองค์กร ผู้บริโคค และประชาชนทั่วไป เพราะงานสายนี้จะสามารถจัดการข้อมูล และสามารถนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย


 
อาชีพของนัก Data Sci จะเป็นงานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจได้ทำภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล/ธุรกิจ/ระบบ สถาปนิกด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะเชิงธุรกิจ (BI Analysis) นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ และอีกมากมายตำแหน่งงานที่มีตำแหน่งต่างไปตามแต่ละองค์กร และเป็นงานที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาองค์กร

 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวารสารศาสตร์ (Journalism) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มุ่งสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาการและวิชาชีพ โดยคณาจารย์ที่ประกอบด้วยนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ ...

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ...

สาขา BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจหรือการท่องเที่ยวและเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ...