U-Review

“เราคือวิศวกรคนสำคัญที่สร้างสรรค์พัฒนาวงการแพทย์” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : U-Review

ว่าด้วยเรื่องการแพทย์แล้ว สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มีบทบาทอย่างมาก เพราะเป็นศาสตร์ที่นำวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์ และบริหารจัดการระบบทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคโลยีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อวงการแพทย์ และสังคม ช่วยลดต้นทุนเรื่องการนำเข้าอุปกรณ์ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแพทย์รักษา ช่วยชีวิตคนไขที่ต้องการเทคโนโลยีดีๆ อีกด้วย


 
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นหลักสูตร 4 ปีจบ ในชั้นปีแรกจะเป็นการปูพื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งหมด และวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็น ชั้นปี 2 จะได้เรียนวิชาวิศวกรรมที่ลึกขึ้น และคณิตศาสตร์เชิงลึก เช่น วิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณิตวิศวกรรม
 
เมื่อขึ้นปีที่ 3 จะเริ่มได้เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น สรีวิทยา กายวิภาค อิเล็กทรอนิกส์ขีวการแพทย์ เป็นต้น และได้ทำ LAB ด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อศึกษาวงจรการทำงานทั้งหมด  และช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนจะได้ไปฝึกงานยังอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลด้วย
 เมื่อถึงชั้นปีที่ 4 น้องๆ สามารถเลือกทางที่ได้ว่าจะเลือกทำโครงงาน สหกิจศึกษา หรือ เรียนต่อ และยังไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้ด้วย เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไปพัฒนา สร้างสรรค์ หรือบริหารจัดการกับวงการวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้ก้าวต่อไป นอกจากนี้แล้วสำหรับน้องที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศในสายการแพทย์ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนได้เพื่อไม่ต้องให้เสียเวลาเรียนใหม่ถึง 6 ปี


 
อนาคตหลังเรียนจบวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถเป็นนักวิจัย นักพัฒนาเครื่องมือการแพทย์ หรือนักบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ระบบไอทีต่างๆ หรือ แอปพลิเคชั่นทางการแพทย์ และความรู้สายนี้ยังต่อยอดได้อีกไกลจึงสามารถไปเรียนต่อเพิ่มเติม เพื่อเป็นผู้เชียวชาญ หรืออาจารย์ระดับสูงทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ ตัวอย่างตำแหน่งงานของอาชีพนี้ เช่น วิศวกรชีวการแพทย์ประจําโรงพยาบาล วิศวกรชีวการแพทย์ให้คําปรึกษาด้านการจัดซือเครืองมือแพทย์ชั้นสูง  นักการตลาดด้านเครืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ วิศวกรออกแบบหน่วยของโรงพยาบาล อาชีพอิสระด้านการผลิตเครืองมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ และวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เป็นต้น


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุด วิวสวยที่...

ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกๆ ...