U-Review

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการผลิตบัณฑิตสายอาชีพ ...

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหารที่มีมุ...

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ ...