U-Review

"เพราะจะสร้างโรงพยาบาลคุณภาพ จึงต้องการมากกว่าหมอ พยาบาล และคนไข้" รีวิวสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล : U-Reviewหากพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพหรือทำงานในโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆ อาชีพหลักที่ทุกคนจะนึกถึงคงมีไม่กี่สาขา เช่น หมอ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และถ้าพูดถึง นักบริหารจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล หรือ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลายคนก็คงเกิดคำถามและสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าสาขาวิชานี้คืออะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ทำงานตำแหน่งอะไรในโรงพยาบาล? บทความนี้ จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจและทำความรู้จักกับสาขาวิชานี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ


สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คือ สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในโรงพยาบาลทั้ง บุคคล สิ่งของ เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการคน กระบวนการและวิธีการให้บริการของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด และตรงตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสถานประกอบการด้านสุขภาพทุกแห่ง

โดย สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาการจัดการโรงพยาบาลในระดับปริญญาตรี ด้วยความที่เห็นว่าสาขานี้สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในการบริหารจัดการองค์กรด้านสุขภาพของสังคมในประเทศได้อย่างแท้จริง

 
UploadImage

“ สาขาแรกในประเทศ เปิดสอนมาแล้วกว่า 20 ปี ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงานมากกว่า 1,000 คน ”
อ.กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
 

เมื่อเข้ามาเรียนในสาขานี้ น้องๆ นักศึกษาปี 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิชาพื้นฐานที่จำเป็น จากนั้นปี 2 จะเรียนความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ สาธารณสุขและสุขภาพ ปีที่ 3 เรียนเจาะลึกเฉพาะด้านระบบการจัดการในโรงพยาบาลกระบวนการทำงานในหน่วยหรือฝ่ายต่างๆ และในชั้นปี 4 นักศึกษาจะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้กับนักศึกษาได้อย่างดี


บัณฑิตของสาขานี้ คือ ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วนของโรงพยาบาล สามารถแบ่งฝ่ายหรืองานหลักๆ ได้ 3 ส่วน คือ 1. ฝ่าย HR มีหน้าที่ในการคัดเลือก ฝึกอบรม และดูแลสวัสดิการเงินเดือนของพนักงาน ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าแผนกต่างๆ 2. ฝ่ายการตลาด มีหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ จัด Event จัดงานบริการ แผนการตลาดต่างๆ และ 3. ฝ่ายคุณภาพ ซึ่งฝ่ายนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีเพื่อผ่านการประเมินมาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล


และตำแหน่งหน้าที่ที่บัณฑิตจะออกไปทำงานได้ มีทั้ง นักบริหารจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล นักเวชสถิติ นักเวชระเบียน นักการตลาดในโรงพยาบาล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือนักบริหารจัดการพัสดุในโรงพยาบาล เป็นต้น


UploadImage
 
“ ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้าใจ และรักงานโรงพยาบาล ”
ผศ.ดร. ดรุณวรรณ สมใจ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล


และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย บุคลากรทางด้านการแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรด้านการแพทย์และสุขภาพ ก็ยังคงขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ หากน้องๆ คนไหนมีความใฝ่ฝันอยากทำงานในโรงพยาบาลหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันด้านสุขภาพ ขอแนะนำว่า ทางเลือกในการทำงานไม่ได้มีแค่หมอหรือพยาบาลเท่านั้น และ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยทำให้ความต้องการของน้องๆ ประสบความสำเร็จและชัดเจนไม่น้อยไปกว่าสาขาอื่น

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมโตอย่างต่อเนื...

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International program) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ...