U-Review

"อาชีพนอกกระแส ขาดแคลนและค่าตอบแทนสูงลิบ!!!" รีวิวสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย : U-Review"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ" หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า "จป.วิชาชีพ" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนทั่วไปอาจไม่รู้จักหรือคุ้นเคยมากนัก แต่ทว่าอาชีพนี้กลับขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องในวงการอุตสาหกรรม เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องมีตามกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะองค์กรหรือสถานประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของผู้ประกอบอาชีพนี้ก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว และยิ่งทำงานมีประสบการณ์มาก ค่าตอบแทนก็แน่นอนว่าต้องเพิ่มตามไปด้วยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ และทำความรู้จักกับอาชีพที่ต้องผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการแพทย์เข้าด้วยกัน โดย สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดการเรียนการสอนทางด้าน Safety Officer หรือ จป.วิชาชีพ โดยมีปณิธาน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการทำงานในอาชีพนี้ ที่น้องๆ จะต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และปัญหาต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยรวมของทั้งองค์กรUploadImage

ที่นี่เน้นให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม...
สอดคล้องกับลักษณะการทำงานในอาชีพที่ต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร”

อ.อารยา ดำช่วย
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติการเรียนในสาขานี้ ในปี 1 และ ปี 2 น้องๆ จะเรียนเน้นทางด้าน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาของชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้ยังต้องได้เรียน Anatomy กับอาจารย์ใหญ่ และวิชาพิษวิทยาด้วย จากนั้นในปี 2 เทอมปลาย น้องๆ จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับชุมชนหรืออนามัยชุมชน จะมีการลงไปฝึกงานที่อนามัยเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนและชุมชนพอขึ้นปี 3 จะได้เรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งน้องๆ จะต้องเขียนแบบเป็น อ่านแบบได้ เพราะการทำงานด้านความปลอดภัยบางครั้งจะต้องได้ศึกษาแผนผังโรงงานต่างๆ เพื่อรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงให้ปลอดภัย หรือผังแบบไหนไม่ปลอดภัยต่อการทำงาน และในปี 3 เทอมปลาย ตอน Summer น้องๆ จะได้ไปฝึกงานที่เรียกว่า “โครงการอาสาสมัครฝึกงาน” ซึ่งทุกคนจะต้องไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ใกล้บ้านตนเองแบบไม่มีหน่วยกิต เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้ระบบการทำงาน ก่อนฝึกงานใหญ่อีกครั้งในชั้นปีที่ 4 และใช่ว่าน้องๆ จะต้องได้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงานเท่านั้น รุ่นพี่หรือศิษย์เก่าสาขานี้ จบไปเป็น จป.วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหลายภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงแรงงาน กรมแรงงานสวัสดิการ การไฟฟ้า หน่วยงานเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการเงิน และองค์กรธุรกิจด้านโลจิสติกส์หรือขนส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับน้องๆ ที่เห็นโอกาสในการทำงานและสนใจเรียนต่อในสาขานี้ อันดับแรกคือ ต้องจบม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์ - คณิตฯ และรู้ตัวว่าเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีความมั่นใจในตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และที่สำคัญต้องเป็นคนลุยๆ ชอบงานท้าทาย เมื่อเรียนจบแล้วจะประสบความสำเร็จ มีความสุขกับการทำงานอย่างแน่นอน


 
UploadImage

“ลูกศิษย์ที่จบไปแล้วทำงานในหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงแรงงาน และในโรงพยาบาลจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า
อาชีวเวชศาสตร์ ก็เป็นส่วนที่ จป.วิชาชีพสามารถเข้าไปทำได้”

อ. พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับมหาวิทยาลัย ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่เรากันเรียกติดปากกันว่า ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ...