U-Review

“ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การผลิตขั้นสูงจำเป็นอย่างไร” รีวิววิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง : U-Review

สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนแสวงหานั้นคือ  นักคิดที่คิดค้นกระบวนการการผลิตโดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  เพื่อเพิ่มกำลังผลิตและลดต้นทุนการจ้างแรงงาน  จึงทำให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและเอกชนหนึ่งในคณะ/สาขาที่นักลงทุนกำลังมองหาและมีความต้องการสูง  คือ นักศึกษาที่จบเกี่ยวกับการผลิตขั้นสูง จึงทำให้วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะ ที่นี้เป็นหลักสูตรเน้นการบูรณาการในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม และการบริหารจัดการ มีการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติแบบครบวงจรตั้งแต่การคิดค้นผลิตนวัตกรรม นำไปสู่การผลิต จนถึงการตรวจสอบคุณภาพงานภายในวิทยาลัยการผลิตขั้นสูงน้องๆ จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติ โดยส่วนมากมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้น้องๆ ได้เกิดองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติ  ที่มีห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนรู้ของน้องๆ อย่างครบกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน  ทั้งห้องปฏิบัติการโรบอทที่น้องจะได้ได้เรียนรู้การทำโรบอทเอง  การสร้างและคิดค้นและพัฒนาจากชุดเดโม่ เช่น การเติมน้ำมันเครื่องบิน การขัดพื้นผิวถนน ที่ได้รับตัวต้นแบบจากภาคอุตสาหกรรม

รวมถึงการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ AI ที่มีการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยใช้ความรู้เชื่อมโยงหลายด้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ได้เรียนเกี่ยวกับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด เพื่อผลัดดันให้น้องๆ  ที่จบการศึกษาสามารถจัดตั้งสถานประกอบการเองได้  รวมถึงฝึกการตรวจงานการตรวจสอบคุณภาพจริงแบบในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งน้องยังได้ทำโปรเจคจริงจากภาคอุตสาหกรรม

โดยน้องๆ  ที่อยากเข้ามาเรียนนั้นก็ไม่ยากเพียงแค่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เช่น กลศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หุนยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นต้นหลังจากจบไปแล้วน้องสามารถประกอบอาชีพ งานเกี่ยวกับการผลิตขั้นสูง วิศวกรการออกแบบหุนยนต์ มีวุฒวิศวกรรมบัณฑิตวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานวิจัย หรือสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในระดับปริญญาโทและเอกได้

หากน้องๆ สนใจต้องการเข้าเรียนต่อทางวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เปิดรับสมัครในระบบ TCAS ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ คือรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 4 Admission  มีการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงอาจจะมีการทดสอบความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สักเล็กน้อย  ซึ่งในยุดไทยแลน 4.0 นี้รับรองว่าน้องๆ เรียนไปไม่มีตกงานอย่างแน่นอน
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากพูดถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนต้องนึกถึงคณะนิเทศศาสตร์ ...

เภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรเภสัชฯ ...

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ...