U-Review

“วิศวกรรมขนส่งทางรางเรียนเกี่ยวกับอะไร จบไปทำไมถึงมีงานรองรับ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง : U-Revie

หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การขนส่งของไทย คือ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง เพื่อการสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม, เศรษฐกิจ, ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  ดังนั้น วิศวกรรมขนส่งทางราง จึงเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตัวเลือกที่น่าสนใจ ท่ามกลางคณะ/สาขาวิชาที่กำลังเป็นที่นิยม คือ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพราะที่นี่มีการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของระบบเครื่องกลเป็นหลัก  จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟ

ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาน้องๆ จะได้เรียนอะไรสนุกๆ และได้ความรู้มากมาย เช่น ชั้นปีที่ 1 - 2 ได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 จะได้เรียนเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง เบื้องต้น โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้มาสอนโดยตรงเช่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรถไฟจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความชำนาญในด้านของระบบการขนส่งทางราง  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์  อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบริษัท

ชั้นปีที่ 3 จะมีการเรียนทางด้านวิศวกรรมแบบเจาะลึก  โดยเน้นด้านวิศวกรรมการขนส่งทางรางเป็นหลัก เช่น การวางทางรถไฟ,  ระบบอาณัติสัญญาณ  เป็นต้น ในเทอมที่ 2 จะเรียนเกี่ยวกับการคำนวณการเคลื่อนที่ของรถไฟเรียนรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนทั้งระบบดีเซลหรือระบบไฟฟ้ารวมถึงระบบรถไฟฟ้า  เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสั่นสะเทือนของรถไฟ  และการตรวจสอบรอยร้าวภายในรางโดยเครื่องอุลตร้าโซนิค และได้เรียนรู้เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างและความสำคัญ  เพื่อมุ่งเน้นการต่อยอดความรู้
การเข้าศึกษาต่อก็ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะที่นี่เปิดโอกาสรับสมัครในระบบ TCAS ทั้งหมด 3 รอบ คือรอบที่ 1 PORTFOLIO โดยการพิจารณาทั้งผลงานและยังมีการสัมภาษณ์ทั้งความรู้ ฟิสิกส์พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางราง TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา  และ TCAS รอบที่ 4 ในรอบแอดมิดชัน  สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนที่นี่ คือ ต้องมี PASSION เพราะหากน้องๆ มี PASSION จะทำให้น้องนั้นเรียนแบบมีความสุข
นักศึกษาที่จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จะได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล  จึงทำให้ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเครื่องกลสามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมขนส่งทางรางโดยส่วนมาก 50% ของนักศึกษาจะได้ทำงานเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรางโดยตรง และส่วนที่เหลือของนักศึกษาจะได้ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงการเรียนต่อในระดับปริญญาโทเพื่อต่อยอดความรู้สู่การพัฒนา  


ยิ่งในอนาคตความต้องการทางด้านวิศวกรเกี่ยวกับเครื่องกลระบบการขนส่งทางรางมีความต้องการสูง  เนื่องจากประเทศไทยต้องการพัฒนาในเรื่องของระบบการขนส่งทางรางรถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ จึงต้องการคนที่สามารถดูแลตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง สามารถควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ หรือผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรืออาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีอีเอ็ม หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส) และบริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์) ฯลฯ วิศวกรรมระบบราง จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Thai Program) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...