U-Review

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ...

มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญของผู้คนทั่วโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง ...

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ...