U-Review

"วิศวกรรมสารสนเทศ ศาสตร์ทางด้านสารสนเทศที่ไม่หยุดนิ่ง" รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ : U-Reviewสำหรับน้องๆ  ที่ยังหาตัวเองไม่เจอแต่ชื่นชอบในด้านของการเล่นเกมส์, ด้านเทคโนโลยี หรือผู้ชื่นที่มีบุคลิกช่างคิด, ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ  สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม, ชอบคำนวณ, การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์, และคณิตศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและความสามารถของน้องๆ  ได้  เพราะที่นี้เน้นการเรียนการสอนหลัก 3 ด้าน ทั้งด้านคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในสาขาวิชายังเปิดโอกาสอย่างอิสระให้น้องๆ  ได้เรียนรู้และค้นคว้าหาตัวตนของตนเองอย่างรอบด้าน  แถมน้องๆ สามารถเลือกเรียนรู้ได้ทั้งสามภาควิชาตามความสนใจความถนัด โดยมีการเรียนการสอนดังนี้

ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบบเจาะลึกและเรียนพื้นฐานคอมพิวเตอร์โดยมีวิชาที่สำคัญ คือ วิชาอินโทรดักชั่นที่มีการแนะแนวทางการศึกษาทั้งหมดภายในหลักสูตร เพื่อให้น้องๆ  ได้ทราบและรับรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจในอนาคต

ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้พื้นฐานเทเลย์คอมและมีการต่อยอดความรู้ในด้านของสายวิชาคอมพิวเตอร์ มีการเรียนรู้เขียนโค้ดที่ลึกขึ้นและภาษาที่ใหม่ขึ้น

ชั้นปีที่ 3 เป็นการต่อยอดความรู้แบบเจาะลึกและมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการต่าง ตั้งแต่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการทำงาน  และชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 2 นี้เองจะมีการฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์  โดยสามารถฝึกงานได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างเช่น  บริษัทของญี่ปุ่นก็สามารถฝึกงานได้โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำแล็ประหว่างอาจารย์ภายในภาควิชาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น  โดยจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเชื้อชาติญี่ปุ่น

ชั้นปีที่ 4 มีการเลือกเอกสาขาวิชาเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบเจาะลึก  มีการออกสหกิจศึกษาโดยในช่วงเวลาสหกิจศึกษาบริษัทจะมีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้  เพื่อรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาเข้าเป็นพนักงานในบริษัทต่อไป
หากจะพูดถึงว่า "จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง แล้วจะมีงานทำหรอ?"  ตอบได้เลยว่าสารสนเทศเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ดังนั้นน้องๆที่เรียนศาสตร์ด้านสารสนเทศไม่มีวันตกงานแน่นอน เพราะน้องๆสามารถเลือกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง   หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น   นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   ผู้ดูแลเว็บไซต์   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ หรือจะเป็น Sale Engineer, Security  network, developer, ผู้ให้บริการ (Service provider), ผู้ผลิต (Manufacturer & HW, SW supplier), เจ้าของโครงการ (Integrator), นักวิจัย, ผู้ให้บริการ เฉพาะด้าน  น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาทางด้านวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถตอบโจทย์น้องๆได้อย่างครบครัน


 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

ธุรกิจการบิน Airline Business (IAB) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

การจัดการตราสินค้าหรูหรา Bachelor of Business Administration in Luxury Brand Management มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร Luxury Brand Management เป็นหลักสูตรสี...