U-Review

"วิศวกรรมสารสนเทศ ศาสตร์ทางด้านสารสนเทศที่ไม่หยุดนิ่ง" รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ : U-Reviewสำหรับน้องๆ  ที่ยังหาตัวเองไม่เจอแต่ชื่นชอบในด้านของการเล่นเกมส์, ด้านเทคโนโลยี หรือผู้ชื่นที่มีบุคลิกช่างคิด, ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ  สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม, ชอบคำนวณ, การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์, และคณิตศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและความสามารถของน้องๆ  ได้  เพราะที่นี้เน้นการเรียนการสอนหลัก 3 ด้าน ทั้งด้านคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในสาขาวิชายังเปิดโอกาสอย่างอิสระให้น้องๆ  ได้เรียนรู้และค้นคว้าหาตัวตนของตนเองอย่างรอบด้าน  แถมน้องๆ สามารถเลือกเรียนรู้ได้ทั้งสามภาควิชาตามความสนใจความถนัด โดยมีการเรียนการสอนดังนี้

ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบบเจาะลึกและเรียนพื้นฐานคอมพิวเตอร์โดยมีวิชาที่สำคัญ คือ วิชาอินโทรดักชั่นที่มีการแนะแนวทางการศึกษาทั้งหมดภายในหลักสูตร เพื่อให้น้องๆ  ได้ทราบและรับรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจในอนาคต

ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้พื้นฐานเทเลย์คอมและมีการต่อยอดความรู้ในด้านของสายวิชาคอมพิวเตอร์ มีการเรียนรู้เขียนโค้ดที่ลึกขึ้นและภาษาที่ใหม่ขึ้น

ชั้นปีที่ 3 เป็นการต่อยอดความรู้แบบเจาะลึกและมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการต่าง ตั้งแต่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อหาประสบการณ์ก่อนการทำงาน  และชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 2 นี้เองจะมีการฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์  โดยสามารถฝึกงานได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างเช่น  บริษัทของญี่ปุ่นก็สามารถฝึกงานได้โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำแล็ประหว่างอาจารย์ภายในภาควิชาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น  โดยจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเชื้อชาติญี่ปุ่น

ชั้นปีที่ 4 มีการเลือกเอกสาขาวิชาเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบเจาะลึก  มีการออกสหกิจศึกษาโดยในช่วงเวลาสหกิจศึกษาบริษัทจะมีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้  เพื่อรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาเข้าเป็นพนักงานในบริษัทต่อไป
หากจะพูดถึงว่า "จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง แล้วจะมีงานทำหรอ?"  ตอบได้เลยว่าสารสนเทศเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ดังนั้นน้องๆที่เรียนศาสตร์ด้านสารสนเทศไม่มีวันตกงานแน่นอน เพราะน้องๆสามารถเลือกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง   หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น   นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   ผู้ดูแลเว็บไซต์   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ หรือจะเป็น Sale Engineer, Security  network, developer, ผู้ให้บริการ (Service provider), ผู้ผลิต (Manufacturer & HW, SW supplier), เจ้าของโครงการ (Integrator), นักวิจัย, ผู้ให้บริการ เฉพาะด้าน  น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาทางด้านวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถตอบโจทย์น้องๆได้อย่างครบครัน


 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมให้กับเยาวชน ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...