U-Review

“หลักสูตรโปรแกรมเมอร์ยุคใหม่ ใส่ใจกระแสเทคโนโลยีโลก”รีวิวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : U-Review

ด้วยลักษณะงานของเหล่าโปรแกรมเมอร์ หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องทำงานอยู่บนฐานของเทคโนโลยีต่างๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งในแง่ของความต้องการของตลาด ทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร


 
ทางสาขาได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้น้องๆ ที่จบไปมีทักษะ ความรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความยั่งยืนของอาชีพด้วย ดังนั้น ทางสาขาจึงรวบรวมปัญหาต่างๆ จากพันธมิตรที่หลากหลาย เช่น กระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความต้องการของบริษัท การสัมมนาต่างๆ เป็นต้น
 ในหลักสูตรที่น้องๆ จะได้เรียนนั้น เป็นหลักสูตรที่อัปเกรดขึ้นจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว จะมีการผนวกศาสตร์จากวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นเข้ามาด้วย คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมฯ เพื่อขยายขอบเขตการศึกษา และร่วมกันพัฒนากลุ่ม Data Science

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสหกิจที่ให้น้องๆ และอาจารย์ไปสหกิจร่วมกัน 7 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ของอาจารย์ และน้องๆ เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งให้ทั้งอาจาย์ และศิษย์ได้พัฒนาร่วมกัน ก่อให้แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่แก่อาจารย์ที่จะสามารถส่งต่อไปให้กับศิษย์รุ่นต่อๆ ไปได้
 
จากพัฒนาหลักสูตรนี้ส่งผลให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลจากแผนยุทศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์4.0


 

อาชีพด้านโปรแกรมเมอร์นั้นเป็นคำเรียกรวมๆที่กว้างมาก น้องๆอาจเป็นนักพัฒนาเว็บและโมบายด์แอปพลิเคชั่น นักพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้านต่างๆ นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ นักวิเคราะห์และปรับปรุงซอฟต์แวร์ นักบริหารโครงการและจัดการกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ เป็นต้น น้องๆ ที่สนใจอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดยุคใหม่  และอยากสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในลักษณะการบูรณาการความรู้ หลักสูตรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ก็เป็นอีกที่ที่น่าสนใจ
           

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านของการบริหารธุรกิจระดับมหาบัณฑิต ...

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"หมอแลป" หรือชื่อที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี ...