U-Review

แก้ปัญหามลพิษควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม


 หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข

จุดเด่น
หลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน รองรับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เน้นทักษะภาคปฏิบัติทักษะทางภาษา (อังกฤษ+จีน) จบได้ตามแผนการศึกษา 3 ปีครึ่ง

วิชาเรียน
พื้นฐานทางสาธารณสุข วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น วิทยาการระบาด, การวิเคราะห์และประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ,
การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านของการบริหารธุรกิจระดับมหาบัณฑิต ...

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"หมอแลป" หรือชื่อที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี ...