U-Review

แก้ปัญหามลพิษควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม


 หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข

จุดเด่น
หลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน รองรับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เน้นทักษะภาคปฏิบัติทักษะทางภาษา (อังกฤษ+จีน) จบได้ตามแผนการศึกษา 3 ปีครึ่ง

วิชาเรียน
พื้นฐานทางสาธารณสุข วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น วิทยาการระบาด, การวิเคราะห์และประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ,
การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ...

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ...