U-Review

แก้ปัญหามลพิษควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม


 หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข

จุดเด่น
หลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน รองรับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เน้นทักษะภาคปฏิบัติทักษะทางภาษา (อังกฤษ+จีน) จบได้ตามแผนการศึกษา 3 ปีครึ่ง

วิชาเรียน
พื้นฐานทางสาธารณสุข วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น วิทยาการระบาด, การวิเคราะห์และประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ,
การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ละครหรือภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสื่อที่ทุกคนอยู่กับมันตลอดเวลา ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่มันทำงานยังไงนะ? แล้วแอพพลิเคชั่นน่าสนใจแบบนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไง? ...