U-Review

จุลชีววิทยาเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่น่าสนใจ        ด้วยแผนพัฒนาประเทศที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญในภูมิภาค และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหารได้เพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้น ความต้องการบุคลากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เห็นความสำคัญของสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ซึ่งนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในอนาคตโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  มีทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการผลิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของโรงงาน  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับอาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยา การประยุกต์เพื่อนการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพของโรงงานเกี่ยวข้องกับอาหาร ยา สิ่งแวดล้อม
 


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบริการลูกค้าในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ...

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่นี่เปิดสอนศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ "การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย" ...