U-Review

สาขาดิจิทัลมีเดีย

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...

สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Games and Interactive Media) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน ...

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดิจิทัลมีเดีย หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ...