U-Review

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง การันตีเรียนจบไม่ตกงาน

UploadImage

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

     การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ย้อนกลับไปเมื่อ 7 - 8 ปีที่แล้ว เมื่อประเทศไทยเปิดสนามบินสุวรรณภูมิขึ้น ...

Fashion Design สถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา (ประเทศไทย)

สถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา (ประเทศไทย) เป็นสถาบันสอนด้านศิลปะ ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขามัณฑนศิลป์ (แฟชั่นดีไซน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ คนไหนใฝ่ฝันจะเป็นดีไซเนอร์ สนใจในแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ...