U-Review

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง การันตีเรียนจบไม่ตกงาน

UploadImage

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

     การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือที่เราคุ้นหูว่าMBA เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก ...

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกยอมรับและนิยมใช้สื่อสารกันระหว่างองค์กร ...

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ท่ามกลางสาขาวิชามากมายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ...