U-Review

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง การันตีเรียนจบไม่ตกงาน

UploadImage

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

     การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ...

การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากน้องๆ สามารถตอบตัวเองได้ว่าอยากทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาวะขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ...