U-Review

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง การันตีเรียนจบไม่ตกงาน

UploadImage

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

     การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International program) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...