U-Review

เราเน้นการสื่อสารทุกมิติในยุคออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบไปถึงการลงมือทำจริง

UploadImage

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

     สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

จุดเด่น

      หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือ การผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ประเทศจีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ ...

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หากน้องๆ มองไปตามท้องถนนที่มีรถวิ่งสัญจรไปมา น้...