U-Review

เราเน้นการสื่อสารทุกมิติในยุคออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบไปถึงการลงมือทำจริง

UploadImage

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

     สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

จุดเด่น

      หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือ การผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...

MBA (Business Law) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุร...