U-Review

สร้างตัวจริงในวงการการแสดงที่สามารถทำงานได้ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรืองานเบื้องหลัง

UploadImage

ศิลปะการแสดง

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

จุดเด่น

     1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
     2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
     3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
     4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526 ...

MBA Smart Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาสุขภาพความงามและสปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการแพทย์แผนไทย ...