U-Review

​จากศิษย์เก่าก้าวข้ามสู่อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ : Exclusive Talk

UploadImage 
     จากศิษย์เก่าก้าวข้ามสู่หัวหน้าสาขา ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ห้องปฏิบัติการ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แม้กระทั่งห้องเรียนก็ดีไซน์ให้เป็นแบบครึ่งวงกลม อย่างแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเก้าอี้ของใครของมัน เพราะฉะนั้นผู้เรียนสามารถที่จะคุย หรือว่าปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน และอาจารย์กับผู้เรียน ซึ่งมันทำให้มีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลกันได้ดีขึ้น


ไม่ต้องเรียนอินเตอร์ก็สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนแบบอินเตอร์ร้อยเปอร์เซ็น

            แน่นอนค่ะว่าหลักสูตรเราไม่ใช่อินเตอร์ อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ แต่ละสาขาก็จะมีทั้งอาจารย์คนไทยและ อาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษานั้นจริงๆ บรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นการใช้ภาษานั้นเกือบจะทั้งหมด โดยจะมีภาษาไทยบ้างแต่เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็น

จุดเด่นที่แตกต่าง

       “สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ” เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึก ทักษะในห้อง Lab ภาษา ที่ทันสมัยด้วยระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่ ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจข้าม วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุค AEC ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ

UploadImage

       "สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ" พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

UploadImage

       "สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ" ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ

UploadImage

เตรียมความกิจกรรมพร้อมพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษา

       ทางด้านอาจารย์ผู้สอนเอง ทางคณะจะสนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ให้อบรม ให้อัปเดทตัวเอง ในเรื่องของการเรียนการสอนแบบใหม่ การใช้ภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เน้นการพูด แต่สิ่งที่เราจะเน้นมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาใหม่ คือ ให้นักศึกษาได้ทราบคำศัพท์ และก็เน้นการพูดให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้เลยถ้าเราไม่ทราบคำศัพท์นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์ เตรียมส่งเสริมอาจารย์ ให้อาจารย์ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยองค์ความรู้ให้ได้มากขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนของตัวเอง และก็มาแชร์กับเพื่อนอาจารย์ในคณะด้วย และก็พยายามผลักดันให้อาจารย์ทำ แอคทีเรียล ในการเรียนการสอน เหมือนเป็นหนังสือของตัวเองเลยในการเรียนการสอน อันนี้คือสำหรับปีการศึกษาใหม่ที่เรากำลังเตรียมกันอยู่

       ในส่วนด้านนักศึกษาเอง เราก็จะมีโปรแกรมพิเศษช่วยนักศึกษาที่อยู่ท้ายห้อง นักศึกษาหลังห้องส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ต้องบอกว่าการสอนแบบใหม่ สำเนียงจะไม่ได้มาโฟกัส การเขียนถูกเขียนผิด แกรมม่า เราไม่ได้วัดผู้เรียนทางด้านนั้นเยอะเลย เราจะเน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารจริงๆ และก็การใช้ภาษากับคนทั่วโลก เพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมโปรแกรมไว้ว่าจะช่วยเด็กที่เขาสนใจจริงๆ ที่อยากจะเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้น
 
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

       - พนักงานแปล
       - ล่าม
       - เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
       - พนักงานประจำสายการบิน
       - พนักงานโรงแรม ครู อาจารย์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว
       - เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา ฯลฯ

UploadImageข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
     2.เว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...