U-Review

รีวิววิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัยนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง “ศิลปะการถ่ายภาพ” ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างหลงใหลชื่นชมและอยากจะถ่ายภาพให้สวยเหมือนในนิตยสารหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยนักเรียนอย่างน้องๆ มัธยมปลายที่ค้นพบความชอบและความใฝ่ฝันของตัวเองที่อยากเป็นช่างภาพ ก็ต้องมองหาสถาบันการศึกษาที่จะช่วยตอบสนองความต้องการและทำให้น้องๆ มีความรู้ความสามารถทำงานตามที่ฝันได้ ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายสถาบันที่เปิดสอนสาขาด้านการถ่ายภาพ และหนึ่งในสถาบันที่สำคัญเหล่านั้น คือ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

หลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละที่ก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป และหลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพ ของคณะวิจิตรศิลป์นั้นมีจุดเด่นในเรื่องการเปิดกว้างทางความคิดและมีเนื้อหาการเรียนที่ครอบคลุมในทุกด้านของการถ่ายภาพ น้องๆ จะได้เรียนการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้ง ช่างภาพประจำ ช่างภาพอิสระมืออาชีพ บรรณาธิการนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ศิลปิน ภัณฑารักษ์จากหอศิลป์ และแกลเลอรี่ ซึ่งจะส่งเสริมให้น้องๆ นักศึกษามีการแสดงออกส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ มีความรู้ด้านการถ่ายภาพอย่างรู้จริง สามารถคิดเป็นกระบวนการและแก้ไขปัญหาได้ สามารถนำความรู้และความสามารถทางศิลปะการถ่ายภาพทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถแนะนำและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงสังคมโดยใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลางได้อย่างเหมาะสม

การเรียนในชั้นปีที่ 1 - 2 น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะมากมาย พร้อมกับการเรียนด้านทฤษฎีศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพขาว-ดำ ภาพสี การถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพบุคคล ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก องค์ประกอบศิลปะ ศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของล้านนา และภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ จากนั้นในชั้นปีที่ 3 จะได้ลงมือสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษในศิลปะการถ่ายภาพ และเรียนวิชาเอกเลือกที่น้องๆ สนใจอีกกว่า 10 รายวิชา และในชั้นปีสุดท้าย น้องๆ จะได้ทำสัมมนาเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ การถ่ายภาพในงานข่าว การตลาดและการจัดการงานศิลปะภาพถ่าย และศิลปะนิพนธ์ภาพถ่ายหรือการทำโครงงานภาพถ่ายเพื่อเตรียมตัวจบการศึกษาเพื่อไปเป็น ช่างภาพ ตามฝันที่น้องๆ ตั้งใจนั่นเอง

จบมาทำงานอะไร
- ช่างภาพ
- นักตกแต่งภาพ
- กองบรรณาธิการ
- ภัณฑารักษ์
- สไตล์ลิสต์
- นักประวัติศาสตร์ศิลป์
- เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้มีความสามารถด้านศิลปะการถ่ายภาพ (สิงหาคม-กันยายน)
- กำลังศึกษาชั้นม. 4 - 5 ทุกแผนการเรียนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีความรู้ความสามารถ มีความสนใจ และมีผลงานทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.finearts.cmu.ac.th

โควตา โครงการพิเศษเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด (สิงหาคม-ตุลาคม)
- กำลังศึกษาชั้นม. 4 - 6 ทุกแผนการเรียนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 
- ผ่านการทดสอบของทางมหาวิทยาลัย 
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30% 
- GAT 10% 
- PAT6 (ศิลปศาสตร์) 40%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
224,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

28,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...