U-Review

รีวิวอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อย่างที่ใครๆ ก็บอกกันว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษมักจะได้เปรียบในเกือบทุกด้านอยู่แล้ว

คณะอักษรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อแรกเริ่มมีชื่อว่า "คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ทำหน้าที่สอนวิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะอื่นๆ ในปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทยมีประวัติความเป็นมายาวนาน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นบุกเบิกของคณะอักษรศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนในรูปแบบวิชาเอก-โท และ โปรแกรมเกียรตินิยม โดยในปีที่ 1 น้องๆ จะต้องเรียนรวมกันโดยไม่แยกสาขา มีวิชาที่เรียนนั้นจะได้เรียนวิชา อารยธรรมตะวันออก-ตะวันตก, การค้นคว้าและการเขียนรายงาน, ปริทัศน์ศิลปะการละคร, การใช้เหตุผล, ภาษาทัศนา, ภาษาอังกฤษ 1-2 และการแปลขั้นต้น ก่อนที่จะขึ้นปีที่ 2 นั้นน้องๆ จะต้องทำเกรดวิชาภาษาอังกฤษและการแปลขั้นต้นให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อเข้าเรียนในสาขาภาษาอังกฤษได้ และในปีที่สูงขึ้นนอกจากน้องๆ จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง การแปล, การเขียน, การพูด หรือแกรมม่า (Grammar) แล้ว น้องๆ ก็จะยังได้เรียนเกี่ยววรรณกรรมภาษาอังกฤษ, วรรณคดีภาษาอังกฤษ, กวีนิพนธ์ในยุคต่างๆ รวมถึงทำปริญญานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา ด้วยความที่สาขาภาษาอังกฤษนั้นเป็นรูปแบบเอก-โท ดังนั้นน้องๆ ต้องเลือกเรียนวิชาโททั้งในคณะหรือนอกคณะอีกด้วย

การเรียนเอกภาษาอังกฤษ พี่อยากจะแนะนำให้น้องๆ อ่านวรรณกรรม ฟังเพลง ดูหนัง หรืออ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการแปลและคำศัพท์ จะช่วยได้เยอะในเวลาเรียน รวมถึงถ้าหากจบจากที่นี่น้องๆ จะได้มีความรู้ที่แน่นมาก พร้อมที่จะทำงานกับองค์กรต่างๆ อย่างเต็มความสามารถแน่นอน

จบมาทำงานอะไร
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุม
- ครู อาจารย์
- พนักงานแปล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานประจสายการบินต่างๆ
- พนักงานโรงแรม
-พนักงานบริษัทนำเที่ยว
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา 
ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง (มีนาคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลคะแนนสอบ PAT1 (คณิตศาสตร์) หรือ เลือกสอบPAT7 ภาษาต่างประเทศ
- มีผลสอบ 9 วิชาสามัญ (ในรายวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.atc.chula.ac.th
แอดมิชชัน
- GPAX 20% 
- O-NET 30% 
- GAT 30% 
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 20%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
136,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
17,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อบทบาทการสร้างดุลยภาพ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นคณะยอดนิยมตลอดกาลของน้องๆ ...

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...