U-Review

"ก้าวไกลทางด้านการศึกษา ตอบรับกระแส AEC สู่ประชาคมอาเซียน" : Exclusive Talk

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ ชูวิสัยทัศน์ ก้าวไกลทางด้านการศึกษา ตอบรับกระแส AEC สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนอันทันสมัย กับอาคาร 40 ปีศรีปทุม แหล่งเรียนรู้รวมวิชาครบครันที่แรกของประเทศ ที่ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างมากมาย


      ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคณะใหม่ๆ สาขาวิชาใหม่ๆ ที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน เพื่อให้ทันต่อการก้าวสู่การแข่งขันอย่างไร้พรมแดนในอนาคต ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซีอย่างสมบูรณ์แล้ว ทำให้สินค้าบริการ แรงงาน ฝีมือ การลงทุน มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี เพื่อการนำอาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ทำให้คนไทยต้องเตรียมตัวในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการเตรียมพร้อมกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่แล้ว เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและพร้อมประกอบอาชีพ ให้กับตลาดแรงงานแบบใหม่ที่กำลังต้องการบุคลากรที่พร้อมรับมือและแข่งขัน กับประเทศสมาชิกอื่นๆในประชาคมอาเซียน จากปัจจัยหลายๆ ด้านที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอาคารเรียนแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย (อาคาร 40 ปีศรีปทุม)ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ ห้อง LABภาษาเฉพาะทางของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งพร้อมแล้วให้กับผู้เข้าไปใช้บริการรับความรู้กันอย่างเต็มที่


UploadImage


      อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่ได้ผลิตบัณฑิตออกไป เพื่อเป็นบัณฑิตของประเทศเพียงอย่างเดียวได้ แต่ต้องผลิตให้เป็นบัณฑิตสากล สร้างคนให้เป็นผู้นำซึ่งมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้กับบัณฑิตจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทิศทางที่จะขับเคลื่อน มศป. สู่ AEC ในการเตรียมคน เตรียมความรู้ เตรียมทักษะเพื่อให้บัณฑิตของศรีปทุมเป็นบัณฑิตคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม ในปี 2558  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เข้มข้นขึ้น และตอบโจทย์สังคมได้ตรง มหาวิทยาลัยได้เชิญภาคอุตสาหกรรมภาควิชาชีพ   เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดองค์ความรู้ที่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ด้วยความที่โลกไร้พรมแดนในปัจจุบันทำให้การทำงานในทุกภาคส่วนนำเอา IT เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานด้วยกันทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยต้องการให้บัณฑิตของศรีปทุมมีความสามารถใน การใช้ IT ทั้งในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพ ดังนั้นในทุกหลักสูตรจะบรรจุวิชาทางด้าน IT ไว้ทั้งในส่วนของการใช้งานทั่ว

       เราเชื่อว่านักศึกษาที่เข้ารับการบ่มเพาะทางวิชาการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และจากหลักสูตรที่เข้มข้นแล้ว จะทำให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิชาชีพเป็นอย่างดี เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ โดยได้ใช้การนำตัวจริงเสียงจริง มืออาชีพในวงการแอนิเมชั่นมาร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร และเข้ามาเป็นผู้สอนเอง รวมทั้งเข้ามาให้โจทย์จริงในการทำงานแก่นักศึกษา ทำให้มีโอกาสฝึกฝนทักษะกับผู้รู้จริงในแวดวงต่างๆหรืออย่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีเป้าหมายหลักที่ทุกคณะให้ความสำคัญ คือ การให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วได้งานทำทันที ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเป็นอีกหนึ่งในคณะที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย ซึ่งได้เชิญภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาด ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด ในการลงนามทางด้านวิชาการทางด้านการเรียนการสอนในการลงทุนในด้านตลาดหลักทรัพย์ และทำความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง กลุ่มบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาวิชาการ ต่อยอดองค์ความรู้ ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมและการเข้าเรียนในระบบ เป็นต้น


UploadImage


       “คุณเลือกเรียนวันนี้เพื่อตอบโจทย์ตัวเองใน 4 ปีข้างหน้า เรียนในสิ่งที่ชอบ เลือกมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม หลักสูตรที่ดี ทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเลือกสถาบันที่มีคณาจารย์ที่มีความรู้ มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ต้องเก่งภาษา ด้วยเหตุผลที่ว่าในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า เมื่อเปิด AECประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆ ด้าน ดังนั้นเมื่อเราพร้อมเราจะกลายเป็นมืออาชีพที่ทุกองค์กรแสวงหา” อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย   สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 25586888 ต่อ 2121-2124  หรือ www.spu.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากน้องๆ คนไหนสนใจทางด้านคณิตศาสตร์สถิติ พร้อมกับอยากเรียนรู้การบริหารจัดการและนำข้อมูลตัวเลขไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่า ...

อักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับน้องๆ คนไหนมีใจรักธรรมชาติ รักการเดินทาง ชอบทำงานลุยๆ ...