U-Review

“การบัญชีรูปแบบใหม่ จากเทคโนโลยีใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่” รีวิวสาขาการบัญชี CIBA : U-Review

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในทุกวันนี้ ส่งผลกระทบ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหลายสิ่ง หลายอย่าง การบันชีเองก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการจัดทำบัญชี ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำบัญชี ปัจจุบันเรามีซอฟแวร์หลายตัวที่เข้ามาช่วยทำบัญชี ตลอดจนสิ่งที่ใครจะคาดคิดว่าจะมีส่วนช่วยในการทำบัญชีอย่าง “โดรน (Drone)” ใช้ครับ น้องๆ อ่านไม่ผิดหรอก เราหมายถึงโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ ที่น้องๆ อาจคุ้นเคยจากการใช้ในสงคราม การถ่ายทำภาพยนตร์ หรือเป็นของเล่น เป็นเกม วันนี้ใครจะคิดล่ะว่าแม้แต่การทำบัญชีก็มีการนำโดรนมาปรับใช้กันแล้ว น้องๆ อาจยังนึกภาพไม่ออก ว่าการบัญชีรูปแบบใหม่ จากเทคโนโลยีใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่นี้เป็นแบบไหน เพื่อเป็นการให้เห็นภาพชัดขึ้นเราจะพาน้องๆ ไปสำรวจการเรียนการสอนในสาขาการบัญชีในวิถีใหม่นี้กัน


“หลังจากนักศึกษามาเรียนที่นี่แล้วจบไป พอดีเลยกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนไป
นักศึกษาจะไม่รู้สึกว่ามัน to New เกินไป”
ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านบริหารหลักสูตร
 
ที่สาขาการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความร่วมมือกับ อินโฟร์ บริษัทหนึ่งในสามของระดับโลก ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ที่เดียวในไทย และที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการเรียนการสอนในสาขา หนึ่งในนั้นคือเรื่องการตรวจสอบคลังสินค้า โดยใช้โครน ว่ามีสินค้าตามจำนวนคงคลังจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นลักษณะของการตรวจสอบบัญชี ซึ่งน้องๆ ที่เรียนสาขาการบัญชี CIBA จะได้สัมผัสกันทุกคน และเทคโนโลยีที่สาขานำมาใช้นี้ เมื่อน้องๆ เรียนจบในเวลา 4 ปี ก็จะมีการนำมาใช้กันในองค์กรธุรกิจกันอย่างแพร่หลายพอดี
 
ในหลักสูตรใหม่นี้จะเน้นให้น้องๆ สามารถทำบัญชีได้ตั้งแต่การเรียนในชั้นปีที่ 1 ใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูล และกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนในปี 2 – 3 จะเน้นให้น้องๆ สามารถคิด วิเคราะห์ และหาคำตอบเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญกับผู้บริหาร เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ และในปีสุดท้ายจะเป็นการฝึกงานตลอดทั้งปีเลย

 
 น้องๆ จะได้เรียนกับอาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ มีอาจารย์หลายๆ ท่านที่เป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) อีกหลายท่านที่เป็นผู้สอบภาษี ผู้วางระบบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีให้กับทั้งบริษัทเอกชนและภาครัฐ เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงด้านการทำงานในสายงานบัญชีเลยทีเดียว อาจารย์ในสาขาจะนำประสบการณ์การทำงาน ข้างนอกเข้ามาสอนน้องๆ นอกจากนี้จากความร่วมมือของ BIG 4 ทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา และอาจารย์ด้วย หมายความว่ามีโอกาสที่น้องๆ ที่เรียนในสาขาจะได้ไปเรียนรู้งานใน BIG 4 บริษัทระดับโลก มีอาจารย์เข้ารับการอบรมจาก BIG 4 และมีอาจารย์ระดับอินเตอร์จาก BIG 4 เข้ามาสอนน้องๆ ที่มหาวิทยาลัยด้วย
 
ดังนั้นแล้วในการเรียนการสอนของสาขาจะลดการนั่งเรียนในห้องลง แล้วเพิ่มการเรียนแบบ Project-based learning เน้นเรื่องการส่งเสริมให้น้องๆ ได้ลงมือทำงานจริง เน้นการ Discuss หรือการสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในห้องเรียน ห้องเรียนที่สาขาการบัญชี CIBA จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีการเปลี่ยนใหม่ จากห้องสี่เหลี่ยม หันโต๊ะเข้ากระดาน น้องๆจะได้เรียนกับโต๊ะที่หันหน้าเข้ากลางห้อง มีอาจารย์ค่อยให้ประเด็น และตั้งคำถาม ส่วนน้องๆ ในถานะผู้เรียนมีหน้าที่ในการช่วยกันหาคำตอบภายใต้การแนะนำของอาจารย์แทน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแนวความคิดใหม่ๆ ในการประกอบวิชาชีพให้กับน้องๆ เองด้วยอีกทางหนึ่ง

 
“ถ้าพูดถึงเรื่องการประสบความสำเร็จ นักศึกษาจบไปได้งานทำ 100%”
ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล
หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี
 
ด้านโอกาสงานของน้องๆ ที่เรียนสาขาการบัญชี น้องๆ จะมีโอกาสได้งานตั้งแต่ฝึกงาน ทั้งในบริษัท BIG 4 และบริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐอื่นๆ ที่น้องๆ เข้าไปฝึกงาน จากสถิติแล้วพบว่าน้องๆ จากสาขาการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีงานทำหลังเรียนจบที่ 100% เลย 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์และสัง...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาที่ว่าด้วยการสรรหา ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อพูดถึงการเรียนวิศวฯ น้องๆ หลายคนต้องนึกถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับแรกๆ ...