U-Review

“ลดต้นทุนด้วยโลจิสติกส์ การจัดการเพื่อสร้างความคุ่มค่า” รีวิวสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : U-Review

ต้นทุนที่สำคัญอันหนึ่งในสินค้าที่เราซื้อกันอยู่ทุกวัน คือต้นทุนที่มีชื่อเรียกว่า “โลจิสติกส์” ต้นทุนด้านโลจิสติกส์นี้เป็นปัจจัยแฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าขนส่งสินค้า ขนส่งแรงงาน ตลอดจนการจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค ฉะนั้นกว่าของ 1 ชิ้นจะถึงมือเรา ต้นทุนการขนส่งก็สูงขึ้นมากแล้ว บริษัท หรือองค์กรที่มีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จึงสามารถลดต้นทุนเหล่านี้ลงไปได้มา สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ราคาได้เป็นอย่างดี ทำให้สินค้ารูปแบบ ชนิดเดียวกัน ราคาต่ำกว่าคู่แข่งได้
 
แล้วจะทำอย่างไรเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เหล่านี้ โดยเฉพาะกับการทำธุรกิจในประเทศไทย ที่ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกคิดเป็น 14% ต่อ GDP ซึ่งในประเทศที่มีการจัดการโลจิตติกส์ที่ดี ตัวเลขอยู่ที่หลักหน่วยเท่านั้น ต้นทุ่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ต้องแบกรับ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเข้ามาตอบโจทย์ในการสร้างบุคลากร ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์ และหาวิธีลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานขั้นสูง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 
 
“ในประเทศไทยต้นทุนโลจิสติกส์คิดเป็น 14% ต่อ GDP คิดง่ายๆ ถ้าสินค้าราคา 100 บาท
ในต่างประเทศค่าขนส่งแค่ 8 บาท ในขณะที่ไทย 14 บาท”
ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 
 จุดเด่นของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน DPU มีอยู่ 2 จุดใหญ่ๆ จุดแรกคือ ทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ เพราะอาจารย์ทุกท่านที่สอนอยู่ในสาขา ล้วนเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ในองค์กรทั้งหมด ฉะนั้นนอกการการเรียนตามทฤษฎีปกติแล้ว น้องๆ จะได้เรียนจากประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ทุกคน รวมถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกการทำงานจริงด้วย
 
จุดเด่นที่ 2 ที่สาขานี้จะเน้นให้น้องๆ ได้ทำโครงงานกันทุกคน ไม่ว่าจะน้องๆ จะเลือกจบแบบปกติ จากการฝึกงาน หรือจากสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะของการมองหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีการแก้ไข จนออกมาเป็นชิ้นงาน น้องๆ จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดระยะเวลาการเรียนนั้นชั้นปีที่ 1 – 3 อย่างเต็มที่ในกระบวนการนี้
 
สำหรับโอกาสงานของน้องๆ ที่จบจากสาขาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานนั้นกว่างมาก ทั้งคนที่มีความสามารถด้านการจัดการ การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ก็ยังเป็นที่ต้องการอีกมาก ของอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และในองค์กรภาครัฐ เช่น ในตำแหน่ง Logistic Analysis ใน DSL ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางระบบ และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และ Logistics Officer เป็นต้น
 
หากน้องสนใจการเรียนในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจบมาจากสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ทุกคนสามารถเรียนได้หมด สำคัญที่การเริ่มต้นปูพื้นฐานขณะเข้ามาเรียน เราจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือเราชอบในสิ่งกำลังจะเข้ามาเรียนหรือไม่ ให้น้องๆ เริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าอยากเป็นอะไร หากได้คำตอบแล้วแค่เรียนเพื่อเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นก็พอ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจแบบก้าวกระโดด (DSTARTUP) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ...

M.Eng. (Engineering Technology) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์ผลิตบัณฑิตมากว่า ...

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการรวมศาสตร์ที่สำ...