U-Review

"ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะ(ชื่อ)ใหม่ ท้ามกลางธรรมชาติกำแพงแสน"รีวิวสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา : U-Review

                ถ้าพูดถึงคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เชื่อว่าน้องหลายคนคงยังไม่เคยได้ยินและมีข้อสงสัยกันแน่ๆ ว่ามีอยู่ในมหาวิทยาลัยไหน และมีความเป็นมาเป็นอย่างไร วันนี้ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะมาคลายข้อสงสัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะนี้ให้กับหลายคนที่สงสัยและสนใจได้ทราบกัน
 
                คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีมี 2 หลักสูตร คือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) 5 ปี มี 4 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เน้นไปทางด้านวิชาการ การศึกษา การถ่ายทอดความรู้ และนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จบหลักสูตรนี้จะทำงานในสายอาชีพครูและทางครุสภาจะออกใบประกอบวิชาชีพให้เลยโดยไม่ต้องรอสอบเพิ่มเติม ในส่วนของพัฒนศาสตร์จะเป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งจะเน้นไปทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จบมาจะทำงานในสายงานวิจัย บริการวิชาการ เป็นนักวิชาการ หรือนักวิจัยทางการเกษตร พัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยหรือนวัตกรรมทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางคณะจะมีโครงการรับตรงต่างๆ เช่น KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โครงการรับตรง (กำแพงแสน) โครงการความรวมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการนักกีฬามหาวิทยาลัย โครงการดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% และสุดท้ายระบบ Admission ท่านคณบดีกล่าวว่า “ คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเข้ามาเรียนในคณะนี้ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เก่ง ดี พอที่จะเป็นครูผู้สั่งสอนวิชาที่ดีในอนาคตต่อไป ”
 
UploadImage

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนห่างจากตัวกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กม. เป็นย่านชานเมืองมีความเจริญและร่มรื่น ซึ่งทางวิทยาเขตกำลังผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีบรรยากาศของการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ภายในมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมต่างๆ มีสนามกีฬาทุกชนิด และหอพักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ในส่วนของการรับน้อง ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แต่ละคณะจัดการดูแลด้วยตัวเอง โดยปกติกิจกรรมการรับน้องของทางวิทยาเขตกำแพงแสน จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์แล้วจบเสร็จสิ้นเลยเพื่อลดความกังวลของผู้ปกครอง แต่ข้อดีของการรับน้องคือ ความเป็นพี่เป็นน้องกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่และการเรียน ซึ่งการรับน้องในปัจจุบัน จะไม่มีความรุนแรงและปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดู มาสังเกตการณ์ มาเสนอแนะการรับน้องของทางมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย “ ทางมหาวิทยาลัยเข้าใจถึงความรักของครอบครัว และเราจะดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุดเหมือนกับที่ท่านไว้ใจเรา ” รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ กล่าว

UploadImage


 

ขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR www.curadio.chula.ac.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://edu.kps.ku.ac.th/2016/ และ http://archives.lib.ku.ac.th/

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการออกแบบแฟชั่น เราต้องการสร้างสาขาการออกแบบแฟชั่นที่แตกต่างจากที่อื่น ...

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ...

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ ...