U-Review

รีวิววิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึงวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านนี้เป็นอย่างมาก และบทความนี้เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับสาขาวิศวกรรมที่น่าสนใจและขึ้นชื่อของที่นี่อีกสาขาหนึ่ง คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต และการบำรุงรักษาระบบ โดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตทั้งหมดทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมใดที่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขานี้ เนื้อหาของวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานฟิสิกส์ของระบบกลไก การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม ระบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์วัสดุ พลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า การทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เครื่องจักรกลของไหล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการสันดาป การสั่นสะเทือนทางกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบระบบความร้อน/พลังงาน/จักรกล/ระบบกลไก และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เป็นต้น

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นภาควิชาฯ  ที่ได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ โดยมีห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน และขั้นสูง ทำให้น้องๆ สามารถฝึกทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในงานวิศวกรรม นอกเหนือจากทฤษฏีที่เรียนรู้ในห้องเรียนทำให้สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ รวมทั้งงานให้บริการแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ

จบมาทำงานอะไร
- วิศวกรดูแลระบบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซและผลิตปิโตรเลียม โรงงานผลิตเหล็กเส้น โรงงานสิ่งทอ
- วิศวกรการออกแบบ ติดตั้งและดูแลงานระบบปรับอากาศ งานระบบท่อในโรงงานและอาคารต่างๆ
- วิศวกรตรวจวัดในอุตสาหกรรมการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 
- วิศวกรควบคุมโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง (กันยายน-มกราคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษา ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1(คณิตศาสตร์), PAT3(วิศวกรรมศาสตร์)
- สมัครผ่านเว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 15%
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 15%
- PAT3 (วิศวกรรมศาสตร์) 20%


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

156,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

19,500 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายด้าน ประกอบการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย่างรวดเร็ว ...

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการผลิตบัณฑิตสายอาชีพ ...

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...