U-Review

หลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ด้วยภาษาจีนนอกประเทศจีน แห่งแรกของโลก        แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็ว มีผลข้างเคียงน้อย สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ในราคาไม่แพง ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แพทย์จากทั่วโลก และคนทั่วไป ในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลก

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลักดันการแพทย์แผนจีนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ก่อตั้ง “คณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย” การแพทย์แผนจีนที่นี่เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร 6 ปี โดยทางมหาวิทยาลัยได้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ โดยวิชาทางการแพทย์แผนจีนจะสอนเป็นภาษาจีนกลางตลอดทั้งหลักสูตร
 

จุดเด่น

หลักการและทฤษฏีการแพทย์แผนจีนได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อมานานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก

 

 

"ศาสตร์แห่งความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์และธรรมชาติ" รีวิวคณะการแพทย์แผนจีน : U-REVIEW

รีวิวการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ...

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยสยาม

ด้วยวิกฤติการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในกลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบนั้น จะมีสาขาวิชาด้านการออกแบบให้น้องๆ ...