U-Review

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การที่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข็มแข็ง ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์บนเรือสำราญจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง ...