U-Review

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์บนเรือสำราญจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" คือ กิจกรรมต่างๆ ...