U-Review

“สาขาเวชระเบียน ใครว่าเรียนแค่ทำเอกสาร” รีวิวสาขาวิชาเวชระเบียน : U-Review

งานเวชระเบียน คืองานจัดการเอกสาร ถ้าน้องๆเข้าใจแบบนี้อาจไม่ถูกต้องซะทีเดียว งานเวชระเบียนนั้นนอกจากทำเอกสารแล้วยังครอบคลุมไปถึง การบริหารจัดการระบบ การทำข้อมูลทางการแพทย์ และสารสนเทศสุขภาพ พูดง่ายก็คือ งานเวชระเบียนเป็นทั้งงานบริหาร บริการ และงานสารสนเทศ เรามาดูหลักสูตรสาขาวิชาเวชระเบียนกันเถอะ
 หลักสูตรของสาขาวิชาเวชระเบียน มี 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ซึ่งกำลังปรับปรุงให้เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเวชระเบียน และหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเวชระเบียน ในหลักสูตรทั้งสองน้องๆ จะได้เรียนเหมือนที่เกริ่นนำไว้ข้างต้นแล้ว คือ การบริหารจัดการระบบเวชระเบียน การทำข้อมูลทางการแพทย์ และการทำสารสนเทศสุขภาพ
 
เมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนที่นี้แล้ว ปีแรกจะได้เรียนพื้นฐานทั่วไปของเวชระเบียน ตั้งแต่ขึ้นปีที่ 2 ขึ้นไปน้องๆ จะเริ่มเรียนวิชาทางด้านสุขภาพ ตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไป และการฝึกงานน้องๆ จะได้ฝึกงานในชั้นปี 3 และชั้นปี 4 เทอม 2 ซึ่งน้องๆ จะได้ฝึกงาน 2 รอบด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์และความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น และเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่นี่ยังมีการให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในงานเวชระเบียนอีกด้วย 
น้องๆ ที่สนใจสาขาวิชาเวชระเบียน อย่างแรกจะต้องเรียนสายวิทย์ - คณิต เพราะสาขาเวชระเบียนจะได้เรียนเกี่ยวกับสุขภาพด้วย ดังนั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงมีความจำเป็นอย่างมาก หากน้องๆ เรียนสายวิทย์คณิตแล้วละก็สามารถเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนกได้สบายเลย
 
สำหรับโอกาสงานของน้องๆ ที่จบสาขานี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชระเบียน รหัสทางการแพทย์ และสถิติในโรงพยาบาลทุกระดับและสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ


 
น้องๆ จะเห็นได้ว่าการเรียนเวชระเบียน ที่สถาบันพระบรมราชชนกนั้นไม่ได้สอนแค่วิธีทำเอกสารเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการประยุคนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานเวชระเบียนอีกด้วย ทั้งยังมีการสอนพื้นฐานด้านการแพทย์ต่างๆ ด้วย ด้านอาชีพหลังจบการศึกษาก็สามารถทำได้หลายอย่างทั้งในโรงพยาบาลทุกระดับและสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและภาคเอกชน


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...

สาขาการจัดการ และผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ...

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ...