U-Review

“วิทยาลัยแห่งนี้ สร้างพยาบาลวิชาชีพเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง” รีวิวสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ : U-Review

ทุกคนต่างมีทางเดินเป็นของตัวเอง การเดินทางตามฝันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย อาจไม่สะดวกสบาย แต่กับคนที่ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่น มีฝันที่ชัดเจน หนทางจะปรากฏให้เห็นเสมอ เหมือนกับรุ่นพี่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ที่ใฝ่หาความรู้ เรียนรู้ทักษะ และคอยสะสมประสบการณ์อยู่ทุกวันเพื่อวันหนึ่งจะได้เป็นพยาบาลดั่งใจหวังวิทยาลัยพยาบาล เป็นโรงเรียนพยาบาลที่เน้นให้น้องๆปฏิบัติงานในชุมชน โดยยึดชุมชนเป็นฐานการรักษา ซึ่งน้องๆจะได้ทำงานในเชิงรุกสู่ชุมชนด้วย เพื่อทำงานช่วยเหลือและพัฒนาประชากรในชุมชน แน่นอนว่าอาชีพในอนาคตของวิทยาลัยพยาบาลนี้มีตำแหน่งงานสำหรับน้องๆทุกคน มั่นใจได้ว่าน้องๆจะไม่ตกงานแน่นอน และยังมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
หลักสูตรที่น้องๆจะได้เรียนนี้เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต น้องๆจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนที่นี่นอกจากน้องๆจะได้เรียนภาคทฤษฎี เช่น วิชาการพยาบาลพื้นฐาน กฎหมาย การสอน และให้คำปรึกษา แล้วน้องๆจะได้ฝึกทดลองกับหุ่นจำลองด้วย ซึ่งหุ่นจำลองนี้จะมีทั้งหุ่นฝึกทดลองทั่วไปที่ใช้ฝึกการดูแลผู้ป่วย เช่น การเช็ดตัวผู้ป่วย การให้อาหารทางสายยาง และหุ่นเสมือนมนุษย์ ซึ่งหุ่นเสมือนมนุษย์นี้สามารถตอบสนองปฏิกิริยาต่างๆได้ เช่น สามารถสร้างระดับชีพจรให้เข้ากับสถานการณ์ที่สร้างขึ้น สามารถมีไข้ระดับต่างๆ สามารถอาเจียนได้ และสามารถสร้างสถานการณ์ในห้องคลอดได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำหุ่นเสมือนมมุษย์นี้ไปสร้างสถานการณ์จำลองอื่นๆเพื่อให้น้องๆได้ฝึกรับมือด้วย 


 
ในส่วนของภาคปฏิบัติจะใช้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป รวมไปถึงสถาบันจิตเวชเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับน้องๆ หลังจากเรียนจบแล้วต้องสอบรวบยอด 3 ครั้งด้วยกัน คือ การสอบจากโรงพยาบาลราชชนก การสอบของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และการสอบของสภาการพยาบาล หลังผ่านการสอบทั้ง 3 สนามแล้วน้องๆจะได้รับใบประกอบวิชาชีพ และสามารถเริ่มปฏิบัติงานจริงได้

น้องๆที่จะเข้ามาเรียนต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จะต้องใฝ่เรียนรู้ หมั่นพัฒนาความสามารถ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เมื่อได้เป็นพยาบาลสมใจหวังแล้วจะต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเช่นก่อน เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยวิชาชีพพยาบาล

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Chinese-Thai Translation and Interpretation) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงหนึ่ง ทำให้มีการจัดตั้ง ...

M.A. (Southeast Asian Studies) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ...

M.Pol.Sc. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในด้านของการเมืองและการปกครองของประเทศไทย ...