U-Review

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน(Airline Business Management Department) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ...

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ...

สาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากการเปลี่ยนแปลงไปในการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคของการตลาดดิจิทัล ...